Kiçijik arzuwlar we uly meýilnamalar

VAKSTORE - ýurtdaky iň uly onlaýn satyjydyr. Millionlarça adamyň kiçijik arzuwlaryny we ajaýyp meýilnamalaryny amala aşyrýarys. Bu ýerde sözme-söz hemme zady tapyp bilersiňiz. Adalatly bahadan satýarys we kepillik berýäris, sebäbi onlaýn söwda mümkin boldugyça amatly we ygtybarly bolmalydygyna ynanýarys. Her gezek kimdir biri “Satyn almak” düwmesine bassa, dogry iş edýändigimize düşünýäris.

Biziň maksadymyz

Durmuşy aňsatlaşdyrmak, has ýakymly we mylaýym etdirýän zatlaryň bardygyna ynanýarys. Şonuň üçin zady gözlemek çalt, amatly we hezil bolmaly. Diňe durmuş enjamlaryny, elektronikany we şaý- sepleri satmaýarys. Gözlemek üçin ömrüňizi sarp etmäň, diňe bagtly ýaşamagyňyz üçin zerur zatlary bir ýerde we gereksiz tolgunmazdan tapmaga kömek edýäris. Vakstore, islendik haýyşa, gözlegiň başlangyjy we iň soňky duralgasy, hakyky kömekçi. Müşderilerimizi hemişe ýakymsyz ylalaşyklardan halas edýäris, islegleriňizi ýerine ýetirýäris we has batyrgaý arzuw etmäge mümkinçilik berýäris. Göwnejaý gözleg we dogruçyl hyzmatyň netijesinde häzirki wagtda müşderilerimiziň durmuşyny birneme gowulaşdyrýarys.

Bagt ýönekeý zatlardan başlaýar.

Bu zatlary tapmaga kömek edýäris: aşyklara birek-biregi nädip geň galdyrmalydygyny aýdýarys; sporty hiç haçan ýüz öwürmäge we has çalt öňe gitmäge höweslendirýäris; öý hojalykçylara hakyky rahatlygy döretmäge mümkinçilik berýäris. Näme gözleýändigiňizi bilmegiňizi we öz saýlanlaryňyza pikirlenip biljekdigiňizi isleýäris. Munuň üçin wideo synlaryny düşürýäris, makalalar we täzelikleri yzarlaýarys.

Biziň täzeliklerimiz

Arzuwlary aňsatlaşdyrmak

Gelmek, eliňizde saklamak we halaýan önümiňizi synap görmek üçin ullakan oflayn dükanlary açýarys. Dünýäde iň gowy hyzmat etmegimizi isleýäris, şonuň üçin işgärleri diňe bir işiň tehniki tarapynda däl, eýsem müşderi bilen işlemekde-de taýýarlaýarys. We tersine, adamlar bilen az gürleşmek isleseňiz, munuň üçin poçta bölümlerimiz bar: sargyt etdiňiz, poçta bölümini saýladyňyz we öýe ýa-da işe gidişin alyp geçýäňiz.


Amatly eltip bermek

Elbetde, islendik önümi eltip bermek bilen sargyt edip bolýar. Aşgabadyň çäginde bir günde eltýäris. Hemmesi - öňünden tölegsiz. Nagt ýa-da nagt däl töleg - isleýşiňiz ýaly.

Has giňişleýin

Müşderilerimiziň hiç haçan zerur zady nireden tapmaly diýen soragy bolmazlygyny isleýäris. Şonuň üçin indi biz diňe bir iň uly onlaýn satyjy bolman, eýsem satyjylar üçin platforma. Kimdir biri ilkinji işini biz bilen başlar (ýa-da bar bolan işini giňelder), kimdir biri entek elýeterli bolmadyk önümleri Türkmenistana getirer. Bu hemmeler üçin peýdaly: alyjylarada, satyjylarada, hatda biz-de - sebäbi bu usul bilen has köp adamyň birneme bagtly bolmagyna kömek ederis.

+993 64061771

Girmek | Registrasiýa